דבר

דבר שר הכלכלה

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה רואה חשיבות רבה בקידום התעסוקה באזורי פריפריה ...

דבר מנכ"ל נ.ע.מ

כאשר נכנסתי לתפקידי כמנכ"ל נ.ע.מ – פארק תעשיות הצגתי את חזון הפארק/החברה שאושר...

דבר יושב ראש הדירקטוריון

פארק תעשיות נועם, בסיוע נמרץ של משרד התמ"ת, יצא זה על רקע העברת האחריות לניהול...