כלי הסיוע של משרד התמ"ת למפעלים המעתיקים את פעילותם לנ.ע.מ – פארק תעשיות בע"מ

המשרד יסייע למפעל מאושר (מפעל אשר קיבל את אישורה של וועדת החסמים להשתתף בתכנית), בהוצאות הנובעות מהעתקת פעילותו או הקמת מפעל חדש בפארק תעשייה נ.ע.מ (בשלב זה כלי הסיוע מוענקים למפעלים שיתמקמו בשלב א' או בשלב א' חוצה לשלב ב' ומפעל אחד שנכנס לפרויקט לשלב ב'). .

1. מענק השתתפות בהוצאות הקמת והעברת המפעל
השתתפות המשרד בהוצאות והעברת המפעל המאושר (השתתפות בעלויות בגין העברת מכונות, קווי ייצור וציוד של מפעל קיים לאזור התעשייה, לרבות בגין הוצאות הובלה, התקנה והרכבה), מאזור שאינו נמצא באזור פיתוח א' או ב' כהגדרתו בצו לעידוד השקעות הון (2002), (כלומר ממוקם בין אשדוד/גדרה – חדרה), לפארק תעשיה נ.ע.מ תהיה בשיעור של 50% ובכל מקרה בסכום שלא יעלה על 2.5 מלש"ח למפעל מאושר (צמוד למדד) - (בחינת ואישור סעיף זה תתבצע ע"י מרכז ההשקעות).

2. מענק השתתפות בהוצאות הסעת עובדים
השתתפות המשרד בעלות הסעת עובדי המפעל המאושר שאינם תושבי האזור לפארק תעשייה נ.ע.מ בשיעור של 50% למשך 3 שנים ממועד ההפעלה, אך לא יותר מ- 5,000 ₪ לעובד בשנה.
(בחינת ואישור סעיף זה תתבצע ע"י מרכז ההשקעות עפ"י נהלים שיקבע).

3. מענק השתתפות בהכשרת עובדים
השתתפות המשרד בהכשרת עובדים תושבי האזור למפעל המאושר
, תתבצע בהתאם למסלולים המתוקצבים ע"י האגף להכשרה מקצועית במשרד. עלות ההכשרה בממוצע בין 2000-8000 ₪ לעובד בהתאם למקצוע, לאופן ולהיקף ההכשרה.

4. מענק השתתפות בעלויות תכנון והקמה למפעל חדש
משרד התמ"ת ישתתף בעלויות תכנון והוצאות ראשוניות לפני הקמת המפעל ובעלויות הסתגלות בשלבי הקמת והפעלת המפעל ובסכום שלא יעלה על 117,000 ₪ לדונם צמוד למדד תשומות הבנייה.
השטח שבעבורו יתקבלו ההשתתפות וההטבות האחרות לעניין הקרקע, בכל מקרה לא יעלה על פעמיים השטח שהיה ברשות המפעל טרם המעבר.
(בחינת ואישור סעיף זה תתבצע ע"י מרכז ההשקעות).

5. סיוע בעלויות פיתוח הקרקע
תינתן הנחה בהוצאות פיתוח המגרש בשיעור הקבוע בטבלת הוצאות הפיתוח.
עלות דמי פיתוח לדונם הינה 114,922 ₪ (נכון ליולי 2012).
(עלות זו נכונה לשטח של עד 20 דונם. מעבר ל- 20 דונם ישלם היזם הוצאות פיתוח מלאות כ- 328,349 ₪).

6. סיוע בעלויות שירותי ייעוץ ותכנון
- השתתפות המשרד בעלויות שירותי ייעוץ והקמה הינה רק למפעל חדש אשר אין לו עלויות העברת מפעל (כאמור בסעיף א').
- השתתפות משרד התמ"ת תינתן בגין שירותי ייעוץ והעסקת מומחים לשם הקמת המפעל והפעלתו.
- השתתפות המשרד תהיה בסכום שלא יעלה על 2.5 מלש"ח. (בקשת מפעל חדש לסיוע בגין עלויות שירותי ייעוץ ותכנון תיבחן ותאושר ע"י מרכז ההשקעות).

7. סיוע בגין השתתפות בתשלומי ארנונה
השתתפות המשרד בתשלומי הארנונה המשולמת ע"י המפעל המאושר עבור "שטח תעשייתי" תהיה בשיעור של 33% מהארנונה השנתית בהתאם לאחוזי הבנייה המותרים בייעוד תעשייה עפ"י תכנית ו/או היתר בתוקף במועד האישור למשך 5 שנים ממועד ההפעלה ואשר לא יושפע משינויים כלשהם לרבות ממדדים שונים, משינויים בתעריפי ארנונה וכדומה כנגד הצגת קבלות תשלום בפועל.
למרות לעיל, בסמכות הועדה לקבוע תקרת סכום השתתפות קבועה אשר הודעה עליה תפורסם באתר האינטרנט של המשרד.
"שטח תעשייתי" הינו השטח הכולל את השטח המשמש לפעילות התעשייתית-יצרנית של המפעל המאושר לרבות מחסנים, סככות וחניות. חנות מפעל ושטחים לשימוש אחר לא יזכו בהשתתפות בארנונה.
השתתפות המשרד בתשלומי הארנונה לכל המפעלים המאושרים בפארק תעשייה נ.ע.מ לא תעלה על 8.5 מלש"ח בשנה.
- ארנונה למבנה תעשייה 64.53 ₪ למ"ר
- ארנונה לסככה לתעשייה 22.40 ₪ למ"ר
- כל קרקע תפוסה אחרת 8.45 ₪ למ"ר

8. מענק תשלום של משרד התמ"ת למינהל מקרקעי ישראל בגין עלות ערך הקרקע והסכם פיתוח עם מינהל מקרקעי ישראל.
שטח הקרקע ללא תמורה ינתן עד פי 2 משטח המפעל הקיים (יחס של עובד לדונם הינו 1:5).
 המשרד יעביר למינהל מקרקעי ישראל את התשלום הנדרש עבור ערך הקרקע. תשלום המשרד בגין עלות ערך הקרקע כאמור יבוצע על ידי המשרד רק לאחר תשלום חלקו של המפעל בהוצאות הפיתוח לחברה המפתחת, ובעברת ערבות בנקאית בסך של 250,00 ₪ לתמ"ת. 
הסכם הפיתוח של המפעל עם מינהל מקרקעי ישראל יכול שיעמוד בתוקפו לתקופה של עד 3 שנים ממועד חתימתו.

9. ניתנת אפשרות לקבל מענקי השקעה או הטבות מס בכפוף לעמידה בתנאי יצוא של 25% ממרכז ההשקעות.