הוצאות לפני בנייה

  1. שובר המעיד על תשלום דמי טיפול בסך - 2,500 ₪ לפקודת משרד התמ"ת עבור בחינת ההמלצה להקצאת קרקע.
  2. תשלום עבור ביצוע מדידה / תשריט איחוד וחלוקה – 14,000 ₪ (לא כולל מדידה, פרסום בעיתונים, צילומים והעתקות).
  3. הוצאות פיתוח קרקע – תשלום הוצאות פיתוח תשתיות לחברה המפתחת "גדיש". הסכום הנ"ל מתעדכן מעת לעת.
    סכום דמי הפיתוח הינם 139,803 ₪ לדונם החל מחודש 06/2016.
  4. העמדת ערבות בנקאית בסך 250,000 ₪ עבור התמ"ת.
  5. אגרת בנייה – נקבע לפי מחירון עפ"י חוק התכנון והבנייה.
    נכון לתאריך 01/01/2012 הסכום הינו כ- 35 ₪ למ"ר.
  6.  עלות הקרקע (לדונם) : 35,000 ₪.

הוצאות בניית המפעל

הוצאות לאחר הבנייה

1. ארנונה – עפ"י צו הארנונה המתפרסם אחת לשנה בתחילת שנת הכספים (כפוף לצו מועצה
    אזורית שדות נגב ומועצה אזורית מרחבים בהתאמה).
    מבנה תעשייה   - 64.53 ₪ למ"ר
    סככה לתעשייה - 22.40 ₪ למ"ר
    כל קרקע תפוסה אחרת - 8.45 ₪ למ"ר

2. מים – עפ"י תעריפי רשות המים.

3. אגרת ביוב – נמדד ע"ב צריכת מים במ"ק – נקבע עפ"י חוק העזר לביוב בתעריף הקבוע בחוק העזר של הרשות המקומית.

4. אבטחה – האבטחה  תינתן כשרות מרוכז למפעלים והמחיר יקבע בהתאם לשטח המבנה ולהיקף השמירה והעלויות. בשלב זה טרם ניתנים
    שרותי אבטחה.

5. דמי ניהול – מחירם יקבע עפ"י שטח המגרש של כל יזם (בשלב זה טרם ניגבים דמי ניהול  עבור שרותים מוניציפליים מוגברים).

6. תשלומים נוספים כגון חשמל, טלפון וכו' - ע"י היזם.