מגבלות ואילוצים לכניסת מפעלים

לא תותר הקמת המפעלים הבאים:

- תעשייה כימית ואחסנה הכרוכה בה
- תעשייה פטרוכימית ואחסנה הכרוכה בה
- תעשיית דשנים ואחסנה הכרוכה בה
- ייצור ואריזת חומרי הדברה
- תשלובות כימיות ונפט
- בורסקאות ועיבוד עור
- ייצור ואחסון נפיצים
- גריסת וטחינת אבן
- מרכזים לוגיסטיים
- בתי מלאכה
- מחסנים
- לא יאושרו מפעלים עם פוטנציאל ליצירת מטרדי ריח ו/או אבק

2. תנאים להשתתפות בתכנית

א) מפעל המגיש את הבקשה נדרש להיות:

     1. מפעל חדש (מפעל שפעילותו ממוקמת לראשונה בישראל), אשר יפעל בפארק תעשייה נ.ע.מ.

     2. או מפעל שאינו נמצא באזור פיתוח א'  או ב' (מפעלים הרשאים להיכנס הינם בין אשדוד/גדרה – חדרה).

ב) המפעל המגיש את הבקשה יצרף לבקשתו התחייבות כי אם יקבל תמיכה במסגרת תכנית זו השכר החודשי הממוצע לעובד
    לתקופה של 5 שנים (ממועד ההפעלה) לא יפחת מ- 5,500 ₪ (עלות מעביד).

ג) מגורי העובדים – בתום שנה ממועד ההפעלה יהיו מגורי 50% מעובדי המפעל המאושר מקו רוחב 125 ודרומה.
   בתום שנתיים ממועד ההפעלה יהיו 75% מעובדי המפעל המאושר תושבי האזור.

ד) מספר העובדים לאחר מועד ההפעלה לא יפחת מ- 5 עובדים לדונם, או כפי שהצהירה החברה בבקשתה, הגבוה מבניהם.
    דיון בבקשתו של מפעל אשר מספר העובדים שיועסקו על ידו קטן מ- 5 עובדים בממוצע לדונם יתקיים בראשות המנכ"ל, הממונה על
    אגף התקציבים באוצר ונשיא התאחדות התעשיינים או מי מטעמם אשר יהיו רשאים לאשר בקשה זו ובלבד שמספר העובדים הממוצע
    לא יפחת משלוש.