עלויות ליזם

הוצאות לפני בנייה

  1. שובר המעיד על תשלום דמי טיפול בסך -.2,500 ₪ לפקודת משרד התמ"ת עבור בחינת ההמלצה להקצאת קרקע.
  2. תשלום עבור ביצוע מדידה / תשריט איחוד וחלוקה – 14,000 ₪ (לא כולל מדידה, פרסום בעיתונים, צילומים והעתקות).
  3. הוצאות פיתוח קרקע – תשלום הוצאות פיתוח תשתיות לחברה המפתחת "גדיש". הסכום הנ"ל מתעדכן מעת לעת. סכום דמי הפיתוח הינם 139,803 ₪ לדונם החל מחודש 06/2016.
  4. העמדת ערבות בנקאית בסך 250,000 ₪ עבור התמ"ת.
  5. אגרת בנייה – נקבע לפי מחירון עפ"י חוק התכנון והבנייה. נכון לתאריך 01/01/2012 הסכום הינו כ- 35 ₪ למ"ר.
  6. עלות הקרקע (לדונם) : 35,000 ₪.

הוצאות בניית המפעל

הוצאות לאחר הבנייה

1. ארנונה – עפ"י צו הארנונה המתפרסם אחת לשנה בתחילת שנת הכספים (כפוף לצו מועצה אזורית שדות נגב ומועצה אזורית מרחבים בהתאמה).

    מבנה תעשייה - 74 ₪ למ"ר

    סככה לתעשייה - 22.40 ₪ למ"ר

    כל קרקע תפוסה אחרת - 8.45 ₪ למ"ר

2. מים – עפ"י תעריפי רשות המים.

3. אגרת ביוב – נמדד ע"ב צריכת מים במ"ק – נקבע עפ"י חוק העזר לביוב בתעריף הקבוע בחוק העזר של הרשות המקומית.

4. אבטחה – האבטחה  תינתן כשרות מרוכז למפעלים והמחיר יקבע בהתאם לשטח המבנה ולהיקף השמירה והעלויות.

בשלב זה טרם ניתנים שרותי אבטחה. בכל מקרה קיים היטל אבטחה על פי חוק העזר של עיריית נתיבות.

5. דמי ניהול – מחירם יקבע עפ"י שטח המגרש של כל יזם (בשלב זה טרם ניגבים דמי ניהול  עבור שרותים מוניציפליים מוגברים).

6. תשלומים נוספים כגון חשמל, טלפון וכו' - ע"י היזם.