קריטריונים לכניסה לפארק

1. מגבלות ואילוצים לכניסת מפעלים

לא תותר הקמת המפעלים הבאים:

 • תעשייה כימית ואחסנה הכרוכה בה
 • תעשייה פטרוכימית ואחסנה הכרוכה בה
 • תעשיית דשנים ואחסנה הכרוכה בה
 • ייצור ואריזת חומרי הדברה
 • תשלובות כימיות ונפט
 • בורסקאות ועיבוד עור
 • ייצור ואחסון נפיצים
 • גריסת וטחינת אבן
 • מרכזים לוגיסטיים
 • בתי מלאכה
 • מחסנים
 • לא יאושרו מפעלים עם פוטנציאל ליצירת מטרדי ריח ו/או אבק

2. תנאים להשתתפות בתכנית

א) מפעל המגיש את הבקשה נדרש להיות:

 1. מפעל חדש (מפעל שפעילותו ממוקמת לראשונה בישראל), אשר יפעל בפארק תעשייה נ.ע.מ.
 2. או מפעל שאינו נמצא באזור פיתוח א' או ב' (מפעלים הרשאים להיכנס הינם בין אשדוד/גדרה – חדרה).

ב) המפעל המגיש את הבקשה יצרף לבקשתו התחייבות כי אם יקבל תמיכה במסגרת תכנית זו השכר החודשי הממוצע לעובד 

לתקופה של 5 שנים (ממועד ההפעלה) לא יפחת מ- 5,500 ₪ (עלות מעביד).

ג) מגורי העובדים – בתום שנה ממועד ההפעלה יהיו מגורי 50% מעובדי המפעל המאושר מקו רוחב 125 ודרומה.

בתום שנתיים ממועד ההפעלה יהיו 75% מעובדי המפעל המאושר תושבי האזור.

ד) מספר העובדים לאחר מועד ההפעלה לא יפחת מ- 5 עובדים לדונם, או כפי שהצהירה החברה בבקשתה, הגבוה מבניהם. 

דיון בבקשתו של מפעל אשר מספר העובדים שיועסקו על ידו קטן מ- 5 עובדים בממוצע לדונם יתקיים בראשות המנכ"ל, הממונה על 

אגף התקציבים באוצר ונשיא התאחדות התעשיינים או מי מטעמם אשר יהיו רשאים לאשר בקשה זו ובלבד שמספר העובדים הממוצע 

לא יפחת משלוש.