טפסים

 • בקשה לתשלום פרוייקט נ.ע.מ

  למידע נוסף
 • טופס בקשה לקבלת מענקים במסגרת מסלול א.ת נ.ע.ם.

  למידע נוסף
 • בקשה למתן הטבות למפעלים העוברים לאזור תעשייה נ.ע.מ (לפי הוראת מנכ"ל 4.1)

  למידע נוסף
 • טופס התחייבות לעמוד בתנאי הוראת המנכ"ל (נספח ב')

  למידע נוסף
 • טופס הצהרה ובקשה – התחייבות לעמידה באחריות חברתית (נספח ג')

  למידע נוסף
 • טופס הצהרה בדבר היעדר חשבון מוגבל, הליכי כינוס או פירוק, העדר כפל מימון והעדר חובות (נספח ד).

  למידע נוסף
 • שאלון סביבתי למפעל חדש באזור תעשייה נ.ע.מ

  למידע נוסף
 • טופס כתב ערבות לתמ"ת (נספח ו).

  למידע נוסף
 • טופס פתיחת/עדכון פרטי מוטב.

  למידע נוסף
 • הסכם שמירת זכויות להקצאת מגרש.

  למידע נוסף
 • כתב הצהרה והתחייבות לביצוע תשריט איחוד וחלוקה.

  למידע נוסף
 • טופס אישור זמינות מגרש להקצאה ליזמים

  למידע נוסף