תוכניות לעתיד

- תכניות העתיד  של נ.ע.מ – פארק תעשיות בע"מ מוטמעים בחזון הפארק.

- בשנים 2016-2017 תפתח מנהלת הפארק את שלב ג' בחלקו הראשון של הפארק –שטח של כ-500 דונם (חלק א' ו – ב' שטח של כ- 500 דונם –פותח).

-  עם הפיתוח הנ"ל יתאפשר לפארק לקלוט עוד כ- 25 מפעלי תעשייה ומספר התעשיות בפארק צפוי אז לעמוד על כ- 50 במגוון תחומים (על שטח של כ - 1000 דונם).

-  בשלב ג' מתוך שטח של כ – 500 דונם ברוטו לתעשייה יוקצו כ – 150 דונם נטו לתעשיות עתירות ידע ע"פ החלטת ההנהלה.

-  המנהלת פועלת לאשר תב"ע של כ- 2000 דונם נוספים ולהרחיב את הפארק לגודלו המתוכנן הסופי – כ- 3000 דונם.